Poprawa sytuacji starszych ludzi: lepsze zdrowie i samopoczucie

Życie w zdrowiu wydłuża się w całej UE, co przyczynia się do gruntownej zmiany przebiegu okresu starzenia. Inicjatywa UE promuje aktywne uczestnictwo starszych osób we wszystkich przejawach życia społecznego poprzez szeroki zakres narzędzi komunikacyjnych.

Ludzie żyją dłużej i lepiej, co umożliwia im bycie produktywnymi członkami swoich społeczności. Jednakże starsze osoby powstrzymuje generalnie negatywne nastawienie do starzenia, szczególnie u młodszych pokoleń.

Finansowany przez UE projekt "Social innovation on active and healthy ageing for sustainable economic growth" (SIFORAGE) ma na celu ułatwienie uczestnictwa osób zainteresowanych i zmierzanie do polepszenia zdrowia i samopoczucia osób starszych.

Aby to osiągnąć, uczestnicy projektu gromadzą wszystkich interesariuszy zaangażowanych w aktywne i zdrowe starzenie (AHA). Ta współpraca pozwoli zwiększyć konkurencyjność UE poprzez promowanie badań i innowacyjnych produktów na rzecz dłuższego i zdrowszego życia. Celem jest również zmiana stereotypów na temat starzenia i rozwianie błędnych przekonań o starszych osobach. Przez zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek i związanego z tym nastawienia, obywatele zaczną postrzegać starsze osoby jako pełnoprawnych uczestników społecznoekonomicznego wzrostu UE.

Wraz z czołowymi naukowcami, konsorcjum projektuje pojęciowy model, który ma być próbą zdefiniowania AHA. Utworzono społeczną platformę edukacyjną i serwis pomocy online. Zaprojektowano pięć modułów zarządzania wiedzą, które zbierają i sprawdzają przypadki dobrych praktyk w całej Europie oraz propagują je wśród interesariuszy AHA.

Założono kilka Kawiarenek Nowych Technologii w Danii, Francji i we Włoszech, aby wprowadzić starsze osoby do zagadnień nowoczesnej technologii i nowych mediów. Zorganizowano różne seminaria, grupy zainteresowań, programy interwencji, sesje uczestnictwa i warsztaty w Brazylii, Europie i Turcji. Na potrzeby badania oceniono spojrzenie i potrzeby osób starszych oraz zapoznano się z ich postrzeganiem przez dzieci i młodych ludzi.

Uczestnicy projektu SIFORAGE zachęcają obywateli w każdym wieku do dawania starszym osobom sposobności do wpływania na ich własne zdrowie i aktywny styl życia. Ukazanie osób starszych w nowym świetle będzie z korzyścią dla całego społeczeństwa.

data ostatniej modyfikacji: 2015-08-04 14:43:38
Komentarze


 
Polityka Prywatności