Medycyna, zdrowie

Wspieranie pracownikow ochrony zdrowia w Afryce

Zbyt mała liczba kompetentny pracowników służby zdrowia należy do najpoważniejszych czynników utrudniających poprawę opieki i skuteczniejsze ratowanie życia ludzkiego w Afryce. Uczestnicy unijnej inicjatywy postanowili poprawić jakość usług ochrony zdrowia w Afryce subsaharyjskiej poprzez zwiększenie skuteczności pracowników placówek medycznych.

Finansowany ze środków UE projekt PERFORM poświęcony jest problemowi niedoboru personelu medycznego w tym regionie. Celem jest zidentyfikowanie obszarów w obrębie zdecentralizowanych struktur zarządzania w Ganie, Tanzanii i Ugandzie, które można by usprawnić przy użyciu dostępnych zasobów.

Badacze analizują skuteczność opartego na działaniu podejścia umożliwiającego wzmocnienie zarządzania, a także strategii poprawiających skuteczność w różnych kontekstach.

Porównano procesy zarządzania zasobami ludzki (HR) i usługami ochrony zdrowia (HS). Partnerzy wybrali w oparciu o określone kryteria trzy regiony w każdym z krajów oraz działające w nich regionalne zespoły zarządzania opieką zdrowotną (DHMT). Ponadto każdy z partnerów utworzył grupy doradcze dla poszczególnych krajów.

Przy pomocy zgromadzonych danych zidentyfikowano problemy dotyczące skuteczności pracy każdego z zespołów DHMT. Badacze wymieniali się wynikami prac i przeanalizowali możliwości wykorzystywania strategii z zakresu zasobów ludzkich i opieki zdrowotnej przez DHMT w celu rozwiązania tych problemów. Pakiety strategii HR i HS opracowano w 2013 podczas serii krajowych warsztatów w każdym z krajów, by uwzględnić je następnie w regionalnych planach działań.

Przygotowano narzędzia umożliwiające DHMT śledzenie postępów realizacji tych planów. Narzędzia te umożliwiły też wykorzystanie wiedzy, jaką dysponują zespoły, w realizacji poszczególnych procedur badawczych oraz pozwoliły na kontrolowanie procesu. Efektem tych prac są ustandaryzowane wytyczne dla wszystkich uczestniczących DHMT.

Partnerzy projektu przygotowali w oparciu o wizytacje w regionach i DHMT najlepsze praktyki w zakresie mentoringu i nadzorowania oraz opracowali listę kontrolną do oceny pakietów.

Projekt PERFORM przyczynia się do lepszego poznania sposobów na wzmocnienie zarządzania na poziomie regionalnym oraz poprawę skuteczności pracowników służy zdrowia w Afryce subsaharyjskiej.

data ostatniej modyfikacji: 2015-07-31 15:01:14Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg